Uniforme voorwaarden English / Deutsch

English

More about the Esborg Scheemda
Today, the hostel ( herberg) offers small, contemporarily furnished rooms and intimate public areas, including a brown café.


Good to know
You will be given bed linen upon arrival to make your own bed. Towels are not included. These can be rented at the hostel.


Hostel facilities


• free WiFi public area’s – rooms
• free public parking
• highchairs
• meeting facilities
• bicycle racks
• payment with credit card possible
• wheelchair accessible
• bicycle rental
• baby bed/ extra bed on request*
Hostel rules
• check in: 14:00 – 23:00 pm
• check out: to 10:30 am
• breakfast: 08:00 – 09:30 am
• dinner: 18:30 pm
• Children aged till 2 years stay for free.
• It is mandatory to reserve a private room when there are children aged 12 years or younger in your party.
• Guest under the age of 16 must be accompanied by someone of 18 years or older.
• Pets are not permitted.
*A maximum of one baby bed per room. Extra beds, children’s beds or baby beds are subject to availability and confirmation by the hostel.
Cancellation/ advance payments: You pay for your stay in advance. Cancellation terms & conditions apply in the event of a cancellation

Deutsch

Mehr Infos zum Herberge Esborg Scheemda
In den Stilzimmern wähnt man sich in vergangenen Zeiten. Heute hat die herberge kleine moderne Zimmer und gesellige Räume, wie die urige Bar.


Gut zu wissen
Bei Ihrer Ankunft erhalten Sie Bettwäsche, mit der Sie Ihr Bett selbst beziehen können. Handtücher sind nicht inbegriffen. Diese können Sie sich jedoch im Hostel ausleihen.


Hostel Einrichtungen


• Kostenloses W-LAN
• Fahrradunterstand
• Kostenfreie öffentliche Parkplätze
• Veranstaltungsräume
• Fahrradverleih
• Bezahlung mit Kreditkarte möglich
• Barrierefrei
• Kinderstühle
• Baby Bett/ Zustellbett auf Anfrage*
Hausordnung
• check in: 14:00 – 23:00 Uhr
• check out: Bis 10:30 Uhr
• Frühstück: 08:00 – 09:30 Uhr
• Abendessen: 18:30Uhr
• Kinder zwischen null und zwei Jahren kostenlos
• Wenn Kinder unter zwölf Jahren zur Reisegruppe gehören, ist die Buchung eines eigenen Zimmers obligatorisch
• Kinder unter 16 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden
• Haustiere sind nicht gestattet
* Pro Zimmer kann maximal 2 Babybett zur Verfügung gestellt werden. Die Verfügbarkeit von Zusatz-, Kinder- und Babybetten erfolgt immer auf Anfrage und muss vom Hostel bestätigt werden.
Stornierungen/Vorauszahlungen: Bei die Esborg bezahlen Sie Ihren Aufenthalt im Voraus. Bei einer Stornierung der Reservierung Ihrerseits gelten die Stornierungsbedingungen.

Nederlands

Uniforme voorwaarden

De Uniforme Voorwaarden herberg de Esborg zijn afgeleid van de Uniforme Voorwaarden Horeca, de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven, logies en maaltijden verlenen en overeenkomsten sluiten

Toepasselijkheid
De Uniforme Voorwaarden van herberg de Esborg zijn met uitsluiting van alle andere of algemene voorwaarden van toepassing op de totstandkoming en de inhoud van alle overeenkomsten, alsmede op alle aanbiedingen of offertes en aanvragen voor reserveringen ter zake de totstandkoming van deze overeenkomsten. De toepasselijkheid van algemene of andere voorwaarden van de klant en/of de gast of van algemene of andere voorwaarden waarnaar door de klant wordt verwezen, wordt door herberg de Esborg uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien daarnaast toch andere algemene voorwaarden van toepassing zijn prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de Uniforme Voorwaarden herberg de Esborg.

Totstandkoming van overeenkomsten
Alle door herberg de Esborg of namens haar door de herberg gedane aanbiedingen ter zake de totstandkoming van een overeenkomst zijn vrijblijvend en onder de opschortende voorwaarde ‘dat er voldoende voorraad c.q. capaciteit is om de reservering uit te kunnen voeren’. Doet de herberg binnen een naar gelang de omstandigheden te bepalen redelijke termijn na aanvaarding door de klant een beroep op de bedoelde opschortende voorwaarde, dan wordt de overeenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.
Wanneer het herberg de Esborg aan de klant een optierecht heeft toegekend kan dit recht niet worden herroepen, behoudens indien en voor zover een andere potentiële klant het hostel een aanbod doet tot het sluiten van een overeenkomst ter zake het totaal of een gedeelte van de in optie uitstaande diensten.


Algemene verplichtingen
Herberg de Esborg is, onverminderd het bepaalde in het hiernavolgende, krachtens de overeenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen diensten door de herberg te verlenen op de in de herberg gebruikelijke wijze.
De genoemde verplichting geldt niet:
• a in geval van overmacht aan de zijde van herberg de Esborg als bedoeld in artikel 12;
• b indien de gast niet of meer dan een half uur te laat verschijnt op de overeengekomen datum en het overeengekomen tijdstip;
• c indien de klant de in artikel 7 bedoelde waarborgsom/tussentijdse betaling niet tijdig voldoet;
• d indien de klant, ondanks een daartoe strekkend verzoek, niet binnen de daarvoor door herberg de Esborg gestelde termijn een omzetgarantie afgeeft;
• e indien de klant op enige andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen welke hij uit welken hoofde ook jegens herberg de Esborg heeft.

De Herberg is niet gehouden enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen. Huisdieren zijn niet toegestaan in mits in overleg, met uitzondering van blindengeleidehonden.
Bijzondere bepalingen
In de herberg zullen op een duidelijk waarneembare plaats de huisregels voor de gast ter kennisneming worden opgehangen dan wel aangebracht dan wel neergelegd, dan wel zullen de huisregels op schrift aan de gast ter hand worden gesteld. De gast is gehouden de huisregels na te leven.
Herberg de Esborg is gerechtigd in de herberg op ieder moment zonder opzegtermijn het verstrekken van diensten aan een gast te beëindigen wanneer de gast een of meer huisregels al dan niet bij herhaling overtreedt, dan wel zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust in hostel en/of de normale exploitatie daarvan kan worden of wordt verstoord. Herberg de Esborg is gerechtigd om van de gast en/of klant te verlangen dat deze genoegen neemt met andere (zaal)ruimte en/of kamer(s) en/of terreinen in/van het hostel dan volgens de gesloten overeenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden, behoudens indien een dergelijke wens als evident onbillijk en voor de gast als klaarblijkelijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd. De gast en/of klant heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de overeenkomst waarop voormelde wens van herberg de Esborg betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere overeenkomsten. De gast en/of klant heeft, indien herberg de Esborg zich uitgaven bespaart door op de voet van het voorgaande andere (zaal)ruimte en/of kamer(s) en/of terreinen in/van het huis ter beschikking te stellen dan volgens de overeenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden, recht op het bedrag van die besparing. Voor het overige zal herberg de Esborg nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Annuleringen algemeen
De klant en/of gast is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien het herberg de Esborg het aanbod niet onverwijld verwerpt. Annulering dient schriftelijk, per e-mail, brief en/of fax en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen.
In geval van no-show zal de klant en/of gast in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen.
Indien niet alle overeengekomen (zaal)ruimte, kamer(s) en/of terreinen en/of maaltijden worden geannuleerd zijn op de geannuleerde (zaal) ruimte, kamer(s) en/of terreinen en/of maaltijden onderstaande bepalingen pro rata van toepassing.

Annuleringen door groepen
Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep (vanaf 11 personen) dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende.
• Bij annulering meer dan 3 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de overeenkomst de eerste dienst zal moeten worden verleend, nader te noemen: ‘de ingangsdatum’, is de klant niet gehouden enige vergoeding aan herberg de Esborg te betalen.
• Bij annulering meer dan 2 maanden voor de ingangsdatum is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde aan herberg de Esborg te betalen.
• Bij annulering meer dan 1 maand voor de ingangsdatum is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde aan de Esborg te betalen.
• Bij annulering meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan herberg de Esborg te betalen.
• Bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan herberg de Esborg te betalen.
• Bij annulering 7 dagen of minder voor de ingangsdatum is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan herberg de Esborg te betalen.
• Bij annulering van een “non-refundable reservering” is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan herberg de Esborg te betalen.

Annuleringen door individuen
Wanneer een reservering is gemaakt voor één of meer individuen (t/m 10 personen) geldt voor annulering van die reservering het navolgende.
• Bij annulering eerder dan 15:00 uur op de dag voor aankomst is de klant niet gehouden enig bedrag aan herberg de Esborg te betalen.
• Bij annulering na 15:00 uur op de dag voor aankomst is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan herberg de Esborg te betalen.
• Bij annulering van een “non-refundable reservering” is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan herberg de Esborg te betalen.

Annulering door Herberg de Esborg
Herberg de Esborg is te allen tijde bevoegd een overeenkomst te annuleren zonder gehouden te zijn tot betaling van enige vergoeding, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van die overeenkomst in het hostel te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de klant of op grond van de hoedanigheid van klant of gasten, dat herberg de Esborg de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien het van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Maakt herberg de Esborg van deze bevoegdheid gebruik nadat de betreffende bijeenkomst in het hostel begonnen is, dan is zowel de klant als de gast gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip genoten diensten, doch vervalt zijn betalingsverplichting voor het overige. De vergoeding voor genoten diensten wordt in voorkomend geval naar tijdsevenredigheid berekend.
Herberg de Esborg is gerechtigd om nadere eisen te stellen ten aanzien van het verloop van de betreffende bijeenkomst. Indien er onvoldoende waarborgen worden gegeven c.q. indien er aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is de Esborg bij alsnog gerechtigd de overeenkomst te annuleren.


Waarborgsom en tussentijdse betaling
Herberg de Esborg kan te allen tijde van de klant verlangen dat deze onder Stayokay op de door het Esborg aangegeven bank- en/of girorekening deponeert of doet deponeren een waarborgsom ter hoogte van maximaal de reserveringswaarde minus eventuele reeds verrichte tussentijdse betalingen. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor herberg de Esborg en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet. Herberg de Esborg mag al hetgeen de klant uit welken hoofde dan ook aan hem verschuldigd is verrekenen met de gedeponeerde waarborgsom. Een eventueel restantbedrag dient door de Esborg onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.


Aansprakelijkheid
Herberg de Esborg is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de klant, de gast en/of derden geleden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van herberg de Esborg. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van het nuttigen van door de Esborg bereide of geserveerde levensmiddelen en voor schade ontstaan als gevolg van automatiseringsproblemen.
Herberg de Esborg is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van goederen en mitsdien kan zij niet gehouden worden tot betaling van enige vergoeding in verband daarmee. Het vorenstaande is ook van toepassing voor zover het betreft in bewaring gegeven goederen of goederen die zich in andere goederen van de gast al dan niet in bewaring gegeven bevinden.
De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor herberg de Esborg en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming), waaronder in ieder geval overtreding van de huisregels is begrepen, en/of onrechtmatige daad, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.


Afrekening en betaling (groepsreserveringen vanaf 11 personen)
Indien een reservering tot stand komt, is de klant verplicht uiterlijk op het in de bevestiging van de reservering genoemde tijdstip een aanbetaling van 25% van het door hem aan herberg de Esborg voorlopig berekend verschuldigde bedrag te voldoen. De klant is verplicht de restantbetaling van de voorlopige rekening uiterlijk 1 maand voor de aankomstdatum aan de herberg te voldoen.
Indien de door herberg de Esborg verlangde vooruitbetaling niet tijdig is voldaan, is herberg de Esborg vrij de (zaal)ruimte en/of kamer(s) en/of terreinen en/of diensten aan derden aan te bieden.
Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen ter zake annulering of no-show, zijn door de klant en/of gast verschuldigd op het moment dat ze aan hem in persoon worden aangeboden dan wel binnen de op de betreffende rekening aangegeven termijn worden gepresenteerd.
Indien betaling anders dan contant is overeengekomen dienen alle rekeningen, voor welk bedrag ook, door de klant en/of gast binnen veertien dagen na factuurdatum aan herberg de Esborg te worden voldaan.
Betaling geschiedt in euro’s. de Esborg is nimmer gehouden om cheques, creditcards en andere dergelijke betaalmiddelen te accepteren en kan aan acceptatie van zodanige betaalmiddelen voorwaarden verbinden. Hetzelfde geldt voor andere, hier niet genoemde betaalmiddelen. Biljetten van € 500,– behoeven voorts niet te worden geaccepteerd.